Przeskocz do treści

Regulamin sklepu

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe
§ 9 Zasady Płatnego Wsparcia Technicznego i Pomocy Technicznej w ramach licencji
§ 10 Regulamin szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, Warsztatów Wizualizacji oraz konsultacji
Dokumenty do pobrania

§1 Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:

a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego http://szkolenia.progrupa.com umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.

b) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.2 Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny http://szkolenia.progrupa.com. Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Pamiątkowej 2/23, 61-512 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000968355, o numerze REGON 302074921, o numerze NIP 7811877781.

1.4 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres e-mail kontakt@progrupa.com, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań

1.5 Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.

1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 25/2, 60-501 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000968355, o numerze REGON 302074921, o numerze NIP 7811877781.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1 W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Po rejestracji w sklepie internetowym, należy wybrać towar lub towary do wirtualnego koszyka, a następnie potwierdzić złożone zamówienie. Po zatwierdzeniu zamówienia na podany w danych rejestracyjnych adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia z linkiem do szczegółowej faktury proforma.

2.3.2. do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail oraz Hasło. W przypadku zakładania Konta Firmowego wymagane jest podanie nazwy firmy, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru NIP, adresu e-mail oraz Hasła.

2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1. użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@progrupa.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

2.4.1.2. umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-sklepu;
b) złożenie zamówienia bez rejestracji - tzw. „szybkie zakupy";
c) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;
d) złożenie zamówienia telefonicznego

3.2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz dostęp do faktur.

3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu http://szkolenia.progrupa.com Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Prawidłowa rejestracja konta zostanie potwierdzona komunikatem.

3.3.1. złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów sklepu http://szkolenia.progrupa.com, polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie. W tym celu wybieramy sposób płatności i dostawy. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.5. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@progrupa.com,. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

3.5.1. w treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenia sposobu realizacji płatności.

3.6. Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy skontaktować się z sprzedawcą który jest dostępny pod numerem +48 880 50 55 50 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

3.6.1. skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego łączyć się będzie z koniecznością podania istotnych postanowień umowy tj.: przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, sposobu i rodzaju dostawy.

3.6.2. aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie, koniecznym będzie podanie wszelkich niezbędnych w tym celu danych teleadresowych.

3.7 W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.8. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.9. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”.

3.9.1. oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje przestaje go wiązać.

3.9.2. umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.13 niniejszego regulaminu).

3.10. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową.

3.11. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

3.12. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.9. Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

3.13. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.9.2 Regulaminu.

3.14. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

3.15. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1. Płatność

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, które to zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia.

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej:
- płatności za pobraniem;
- odbiór osobisty;

b) bezgotówkowej:
- płatność przelewem na rachunek sklepu;
- Leasing GRENKE (wymagana weryfikacja klienta przez firmę leasingową).

4.1.4 Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.1.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów

4.2.1. zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez http://szkolenia.progrupa.com w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 13 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia i czas dostawy.

4.2.3. w przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.9 niniejszego regulaminu).

4.2.4. czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

4.2.3. PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu.

4.3. Odbiór towarów

4.3.1. sprzedawca informuję że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2. w przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3. informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4. w przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia lub przekazanie ich pracownikom firmy ProGrupa za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

5.2. Administratorem danych osobowych jest PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000968355, o numerze REGON 302074921, o numerze NIP 7811877781.

5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

5.5. Dane osobowe Uczestników Warsztatów Wizualizacji oraz Warsztatów Wizualizacji PRO, wypełniane w formularzu zgłoszeniowym na stronie szkolenia.progrupa.com, są przetwarzane przez Organizatora oraz przekazywane w celach informacyjnych i marketingowych Sponsorom/Partnerom Warsztatów. Sponsor/Partner wydarzenia ma prawo nawiązania kontaktu marketingowego z uczestnikami Warsztatu, który Sponsorował/Partnerował. Każdy Uczestnik Warsztatów posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

5.6. Uczestnik wydarzeń stacjonarnych wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach marketingowych/reklamowych firmy ProGrupa Sp. z o. o. oraz marek partnerskich biorących udział w danej edycji wydarzenia. 

5.7. Zamawiający ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań bądź też mailowo na adres kontakt@progrupa.com

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

6.1.2. wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

6.1.3. wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

6.1.4. gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań.

6.1.5. zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@progrupa.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.5.1. rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.5.2. odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.5.3. sprzedawca informuje, że W przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.1.6. w celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1. reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@progrupa.com bądź listownie na adres sklepu: ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań.

6.2.2. w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.2.3. rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4. odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań

bądź też mailowo na adres: kontakt@progrupa.com.

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3 Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4 W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.5 Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej; 

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenie, za pomocą którego klient korzysta ze sklepu http://szkolenia.progrupa.com, spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1. komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

8.1.2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0, Internet Explorer 6.0, Chrome 32.0 bądź wersje wyższe,

8.1.3. aktywne wtyczki - JAVA, FLASH,

8.1.4. rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,

8.1.5. posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

8.2. Informacja dla klienta sklepu http://szkolenia.progrupa.com, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.2.1. podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego z równoważnym sformułowaniem, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego http://szkolenia.progrupa.com i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”, czy też przez anulowanie pierwotnego zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów lub trudności prosimy o kontakt - mailowy kontakt@progrupa.com lub telefoniczny, pod numerem telefonu +48 880 50 55 50.

8.2.2. zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie złożenia zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@progrupa.com z żądaniem zmiany lub zgłoszenie chęci zmiany telefonicznie kontaktując się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu +48 880 50 55 50. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.3.1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.3.1.1. poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.

8.3.1.2. poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.3.2. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

8.4. Uczestnicy szkoleń mają możliwość wystawiania opinii, które po wstępnej weryfikacji przez Usługodawcę są publikowane na stronie https://szkolenia.progrupa.com/opinie. Każda z opinii jest publikowana jako treść podpisana imieniem i nazwiskiem Klienta oraz nazwą firmy.

8.5. Do uczestników szkoleń na podany podczas rejestracji adres e-mail wysyłane są ankiety ewaluacyjne dotyczące szkoleń prowadzonych przez ProGrupa Sp. z o.o., które uczestnicy wypełniają dobrowolnie. 

8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.7. Zmiany w regulaminie:

8.7.1. usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.7.2. zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.7.3. zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.8. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.9. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.10. Rozstrzyganie sporów.

8.10.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

8.10.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

§ 9 Zasady Płatnego Wsparcia Technicznego i Pomocy Technicznej w ramach licencji

9.1. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawi się określenie Płatne wsparcie techniczne chodzi o usługę, którą można kupić w sklepach internetowych ProGrupa Sp. z o.o. oraz poprzez Dział Handlowy firmy ProGrupa Sp. z o.o.

9.2. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawi się określenie Klient chodzi o użytkownika, który wykupił usługę Płatnego Wsparcia Technicznego od ProGrupa Sp. z o.o. w ramach produktów lub posiada wykupiony i aktualny Maintenance & Support dla najnowszej wersji programu.

9.3. Klient korzystając z usługi Wsparcia i Pomocy Technicznej akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

9.4. Klient wykupując usługę Płatnego Wsparcia Technicznego lub programu, z którym jednocześnie otrzymuje bezpłatną pomoc techniczną od Działu Handlowego firmy ProGrupa Sp. z o.o. akceptuje niniejszy regulamin.

9.5. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawi się określenie Technik ProGrupa Sp. z o.o. chodzi o osobę świadczącą usługę z ramienia ProGrupa Sp. z o.o.

9.6. Regulamin wsparcia i pomocy technicznej określa zasady i tryb świadczenia usług wsparcia i pomocy technicznej dla produktów oferowanych przez ProGrupa Sp. z o.o.

9.7. Płatne wsparcie techniczne jest przeznaczone dla: Użytkowników programu SketchUp, którzy nie posiadają aktywnego Support & Maintenance oraz Użytkowników programu V-Ray w wersjach starszych niż aktualnie wspierane przez producenta tj. firmę ChaosGroup.

9.8. Płatne wsparcie techniczne jest rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę na podstawie cennika.

9.9. Bezpłatna Pomoc Techniczna jest dla osób, które posiadają wykupiony i aktualny Maintenance & Support dla najnowszej wersji programu.

9.10. Przed wykonywaniem prac technicznych konieczne jest zabezpieczenie wszelkich danych znajdujących się na urządzeniu.

9.11. W przypadku samodzielnego wykonywania poleceń oraz korzystania z instrukcji udostępnionych ProGrupa Sp. z .o.o. klient wykonuje je na własną odpowiedzialność. 

9.12. ProGrupa Sp. z .o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań związanych z zakresem pomocy technicznej.

9.13. W ramach wsparcia i technicznego ProGrupa Sp. z .o.o., udziela zdalnej pomocy technicznej dotyczącej funkcjonowania produktów oferowanych przez ProGrupa Sp. z o.o. oraz pomaga rozwiązywać zgłaszane przez Klientów problemy występujące podczas ich użytkowania.

9.14. Przed skorzystaniem z usług wsparcia i pomocy technicznej Klient zobowiązany jest złożyć elektroniczne zgłoszenie w systemie pomocy ProGrupa Sp. z o.o. dostępnym na stronie internetowej pomoc.progrupa.com w celu weryfikacji problemu. W zgłoszeniu powinien znaleźć się opis problemu oraz dane programu, które obejmują numer seryjny produktu i/lub adres email, na jaki produkt został zakupiony.
Na podstawie elektronicznego zgłoszenia w systemie pomocy ProGrupa Sp. z o.o. dostępnym na stronie internetowej pomoc.progrupa.com Technik ProGrupa Sp. z o.o. dokonuje wstępnej weryfikacji czy w ramach usługi Płatnego wsparcia technicznego przedstawiony problem może zostać zdiagnozowany i jeżeli to możliwe rozwiązany.

9.15. Niezależnie od efektu pracy Technika ProGrupa Sp. z o.o. pobierana jest opłata wg. cennika usługi płatnego wsparcia technicznego.

9.16. Płatne wsparcie techniczne świadczone jest wyłącznie w związku z korzystaniem z produktu dostępnego w sklepach ProGrupa Sp. z o.o. w ramach oferty oraz w odniesieniu do zakupionej przez Klienta wersji produktu.

9.17. Płatne wsparcie techniczne nie rozwiąże problemów z brakiem kompatybilności zakupionych produktów w odniesieniu do systemu operacyjnego czy kompatybilności między kilkoma produktami. W takim przypadku zakupiona usługa Płatnego wsparcia technicznego zostanie zakończona zdiagnozowaniem przyczyny problemu.

9.18. Płatne wsparcie techniczne jest przeznaczone dla:
          9.18.1. użytkowników programu SketchUp, którzy nie posiadają aktywnego Support & Maintenance,
          9.18.1. użytkowników programu V-Ray w wersji starszej niż aktualnie wspierane przez producenta.

9.19. Po zakupie usługi Płatnego wsparcia technicznego konsultant ProGrupa Sp. z o.o. skontaktuje się niezwłocznie. Czas realizacji jest uzależniony od ilości zgłoszeń.

9.20. Po udzieleniu wsparcia technicznego klient jest zobowiązany upewnić się, czy ten problem został rozwiązany.

9.21. W przypadku braku mailowej informacji o ponownym pojawieniu się usterki w czasie nie dłuższym niż 24 godz. po zakończonej sesji technika ProGrupa Sp. z o.o. problem uznaje się za rozwiązany. Jego kolejne wystąpienie po upływie 24 godz. wymaga ponownego zakupienia usługi płatnego wsparcia technicznego.

9.22. W celu skutecznej realizacji usługi Płatnego wsparcia technicznego komputer klienta musi mieć dostęp do połączenia internetowego.

9.23. Narzędzia i sposoby realizowania usługi dobierane są wyłącznie przez ProGrupa Sp. z o.o. w zależności od oceny zgłoszonego zagadnienia. Klient nie jest uprawniony do domagania się realizacji wsparcia technicznego w wybrany przez siebie sposób lub w wybranej przez siebie formie.

9.24. W trakcie realizacji usługi Płatnego wsparcia technicznego klient musi być dostępny przy swoim komputerze i współpracować z technikiem ProGrupa Sp. z o.o.

9.25. Klient korzystając z usługi wsparcia technicznego zobowiązany jest do posługiwania się numerem telefonu podanym przy nabywaniu usługi wsparcia i znajdującym się w bazie klientów ProGrupa Sp. z o.o.

9.26. W razie zmiany przez Klienta uprzednio podanego numeru telefonu, Klient uprawniony jest do żądania jego aktualizacji. W tym celu powinien skontaktować się mailowo pod adres pomoc@progrupa.com podając imię i nazwisko, stary numer telefony i numer aktualny.

9.27. Korzystanie przez Klienta z numeru telefonu innego niż podany przy nabyciu usługi skutkować będzie brakiem realizacji wsparcia technicznego.

9.28. ProGrupa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje związane z podaniem przez Klienta nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.

9.29. Płatne wsparcie techniczne jest udzielane w formie zdalnego połączenia między komputerem klienta, a komputerem technika ProGrupa Sp. z .o.o.

9.30. Płatne wsparcie techniczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

9.31. Usługa Płatnego wsparcia technicznego jest rozliczana za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku gdy czas pracy technika ProGrupa Sp. z o.o. będzie wykraczał poza wykupiony czas klient zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję co do dalszej realizacji usługi.

9.32. Jeżeli klient zdecyduje się na przedłużenie realizacji usługi Płatnego wsparcia technicznego poza wykupiony zakres zostanie obciążony za każdą rozpoczętą godzinę  wg. stawki usługi Płatnego wsparcia technicznego.

9.33. Klient zobowiązany jest podawać rzetelnie i zgodnie z prawdą dane związane ze zgłaszanym problemem. ProGrupa Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje związane z podaniem przez Klienta w zamówieniu nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.

9.34. Klient, który nie korzysta osobiście ze wsparcia technicznego, zobowiązany jest do wyznaczenia do kontaktów z serwisem wsparcia technicznego osoby odpowiedzialnej, posiadającej wystarczającą wiedzę techniczną dotyczącą zarówno użytkowanego sprzętu jak i oprogramowania, aby możliwa była efektywna komunikacja z Technikiem ProGrupa Sp. z o.o.

9.35. Usługą wsparcia technicznego nie są objęte:
          9.35.1. szkolenia z zakresu obsługi produktu,
          9.35.2. wprowadzanie zmian lub modyfikacji w siedzibie Klienta,
          9.35.3. doradztwo niezwiązane z funkcjonowaniem produktu,
          9.35.4. programy, które nie znajdują się w ofercie sprzedaży ProGrupa Sp. z o.o.

9.36. Kontakt z Klientem odbywa się z wykorzystaniem usług powszechnie udostępnianych przez zewnętrznych operatorów sieciowych. W związku z tym ProGrupa Sp. z o.o. nie zapewnia, że dostęp do oferowanych środków łączności będzie nieprzerwany i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w łączności telefonicznej lub elektronicznej spowodowane przyczynami niezależnymi lub przyczynami, których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów. W szczególności dotyczy to przerw i zakłóceń w prawidłowym działaniu zewnętrznych połączeń i urządzeń telekomunikacyjnych.

9.37. ProGrupa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wydłużający się czas wsparcia technicznego, który jest spowodowany zbyt wolnym łączem internetowym klienta.

9.38. Udzielenie Klientowi wsparcia i pomocy technicznej:
          9.38.1. nie stanowi potwierdzenia jakiejkolwiek odpowiedzialności (bądź zaciągnięcia zobowiązania przez) ProGrupa Sp. z o.o. względem Klienta za sprzedane mu produkty, w szczególności nie stanowi choćby pośredniego potwierdzenia jakiejkolwiek jego wady czy usterki,
          9.38.2. nie skutkuje powstaniem żadnych uprawnień względem ProGrupa Sp. z o.o. ani osób trzecich, w szczególności nie stanowi gwarancji czy innej formy zapewnienia, że przedstawione w ramach wsparcia technicznego zalecenie doprowadzi do rozwiązania zagadnienia technicznego
                       w sposób odpowiadający oczekiwaniom Klienta, ani też nie stanowi przyjęcia notyfikacji wady lub zgłoszenia reklamacyjnego (roszczenia wynikającego z rękojmi bądź gwarancji) dotyczących produktu,
          9.38.3. usługi świadczone w zakresie wsparcia technicznego stanowią umowę starannego działania w określonych niniejszym regulaminem granicach i nie są umową zapewniającą osiągnięcie jakiegokolwiek rezultatu. W szczególności ProGrupa Sp. z o.o. nie gwarantuje, że wsparcie
                       techniczne będzie spełniać wymagania lub oczekiwania Klienta.

9.39. ProGrupa Sp. z o.o. nie ponosi wobec Klienta lub osób trzecich odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia, straty, utracone korzyści lub nieosiągnięte zyski bądź inne spodziewane korzyści, ew. koszty wykonania napraw lub dokonania innych czynności o podobnym charakterze bądź za jakiekolwiek inne szkody czy inne niekorzystne następstwa pozostające w związku z zastosowaniem się do udzielanych w ramach wsparcia zaleceń, których wykorzystywanie odbywa się wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Powyższe dotyczy odpowiednio braku odpowiedzialności ProGrupa Sp. z o.o. za przerwy w świadczeniu usługi wsparcia technicznego.

9.40. ProGrupa Sp. z o.o. ma prawo odmówić udzielania wsparcia technicznego lub odstąpić od udzielania wsparcia technicznego, w szczególności gdy:
         9.40.1. klient nie dostarcza informacji, które zostały uznane przez ProGrupa Sp. z o.o. za niezbędne dla realizacji wsparcia,
         9.40.2. dalsze postępowanie (zalecenie) w kontekście przedstawionego zagadnienia technicznego zostało już wskazane, bądź stało się w ocenie ProGrupa Sp. z o.o. bezprzedmiotowe lub bezcelowe,
         9.40.3. klient narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

9.41. Wsparcie i pomoc techniczna świadczone na rzecz Klienta ma charakter poufny.

9.42. Wykorzystywanie wiedzy specjalistycznej uzyskanej w ramach wsparcia dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie związanym z indywidualnym użytkowaniem tego produktu przez Klienta.

9.43. Zabronione jest czerpanie przez Klienta jakichkolwiek korzyści związanych z dalszym wykorzystaniem choćby części tej wiedzy, w tym udostępnianej na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie dotyczy uzasadnionych interesem Klienta czynności ściśle związanych z prowadzonymi przez niego projektami realizowanymi z wykorzystaniem produktu, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z interesami ProGrupa Sp. z o.o.

9.44. Wszelkie dane (w tym poufne) udostępnione w trakcie realizowania usługi Płatnego wsparcia technicznego są przekazywane na odpowiedzialność Klienta.

§ 10 Regulamin szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, Warsztatów Wizualizacji oraz konsultacji

10.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w Szkoleniach stacjonarnych, Szkoleniach online, Konsultacjach online oraz Warsztatach Wizualizacji zwanych dalej szkoleniami organizowanych przez ProGrupa Sp. z o.o. 

10.2. Organizatorem szkoleń jest ProGrupa Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań

10.3. Biorąc udział w szkoleniach akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi. 

10.4. Definicje: 

10.4.1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
10.4.2. Organizator – ProGrupa Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań
10.4.3. Uczestnik – osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
10.4.4. Strona organizatora - strona internetowa https://szkolenia.progrupa.com/
10.4.5. Szkolenie stacjonarne – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali szkoleniowej.
10.4.6. Szkolenie online – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera, poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia.
10.4.7. Sala szkoleniowa - miejsce realizacji usługi szkolenia stacjonarnego.
10.4.8. Konsultacje - typ szkolenia, w którym omawiane są konkretne zagadnienia zaproponowane przez Uczestnika. Bierze on w nich udział korzystając z komputera, poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Trenera w czasie rzeczywistym.
10.4.9. Trener - osoba prowadząca szkolenie lub konsultacje z ramienia Organizatora.

10.5. Warunki uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, szkoleniu online, Warsztatach Wizualizacji i konsultacjach

10.5.1. podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest jego zakupienie i opłacenie w terminie, który reguluje niniejszy regulamin.
10.5.2. przy wydarzeniach stacjonarnych, z ograniczoną liczbą miejsc, gwarację miejsca mają osoby, które dokonały płatności za fakturę. 
10.5.3. posiadanie własnego komputera przenośnego z systemem operacyjnym Windows lub Mac. Komputer musi spełniać minimalne wymagania podane przez producenta oprogramowania, którego dotyczy szkolenie.
10.5.4. w komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie w wersji udostępnionej przez Organizatora.
10.5.5. liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
10.5.6. szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie komputer z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem.
10.5.7. uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie szkolenia oraz jego późniejsze opublikowanie wśród osób biorących udział w szkoleniu. Na nagraniu może zostać uwieczniona twarz, głos oraz udostępniony przez użytkownika pulpit. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na nagrywanie twarzy musi poinformować o tym fakcie trenera przed rozpoczęciem szkoleniem.
10.5.8. w przypadku szkoleń stacjonarnych uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o braku szczepienia przeciw COVID-19. Informacja musi być dostarczona nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Jest to niezbędne z uwagi na limity osób mogących wziąć udział w szkoleniu.
10.5.9. uczestnik, który nie zgłosił Organizatorowi braku szczepienia przeciw COVID-19 w wyznaczonym regulaminem czasie zostanie wykluczony ze szkolenia i nie będzie mu przysługiwać zwrot pieniędzy.

10.6.Płatność za szkolenie

10.6.1. szkolenie online oraz szkolenie stacjonarne zakupione w okresie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia musi zostać opłacone do 24 godzin od złożenia zamówienia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

10.6.2. szkolenie online oraz szkolenie stacjonarne zakupione w okresie dłuższym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia musi zostać opłacone na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

10.6.3. W cenie szkolenia online oraz szkolenia stacjonarnego zawarte jest jednorazowe podejście do egzaminu certyfikującego. Do egzaminu można przystąpić wielokrotnie opłacając kolejny udział.

10.6.4. konsultacje online muszą zostać opłacone do 24 godzin od złożenia zamówienia, ale nie później niż przed ich rozpoczęciem.

10.7. Przebieg szkolenia 

10.7.1. szkolenie online odbywa się na platformie wskazanej przez Organizatora.
10.7.2. czas trwania szkolenia zależy od typu szkolenia oraz jego wersji tj. online lub stacjonarnej. Czas szkolenia jest podany na stronie Organizatora. 
10.7.3. szkolenie jest podzielone na 50 minutowe bloki z 10 minutową przerwą pomiędzy każdym z nich.
10.7.4. szkolenie przebiega zgodnie z harmonogramem powiązanym z danym typem szkoleniem. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej szkolenia, którą udostępnia Organizator.
10.7.5. organizator przewiduje skrócenie szkolenie w przypadku, gdy wszystkie zagadnienia przewidziane na dany dzień w harmonogramie zostaną omówione.
10.7.6. w przypadku problemów technicznych lub innych zdarzeń losowych Organizator przewiduje wydłużenie szkolenia lub zmianę jego daty, co umożliwi omówienie wszystkich zagadnień zawartych w harmonogramie.
10.7.7. w przypadku szkoleń stacjonarnych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i inne rzeczy osobiste pozostawione przez uczestnika w sali szkoleniowej.
10.7.8. szkolenie nie może być rejestrowane przez Uczestnika w formie wideo czy audio.

10.8. Przebieg Warsztatów Wizualizacji. 
10.8.1 warsztaty wizualizaji odbywają się w dwóch formach. Organizujemy edycje online na platformie wskazanej przez Organizatora oraz warsztaty stacjonarne w siedzibie firmy marki partnerskiej. 
10.8.2 czas trwania warsztatów zależy od formy warsztatów ( tj. online lub stacjonarnej). Czas warsztatów jest podany na stronie Organizatora.
10.8.3 warsztaty przebiegają zgodnie z harmonogramem powiązanym z danym typem warsztatów. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej szkolenia, którą udostępnia Organizator.

10.8.4. w przypadku problemów technicznych lub innych zdarzeń losowych Organizator przewiduje wydłużenie warsztatów lub zmianę  daty, co umożliwi omówienie wszystkich zagadnień zawartych w harmonogramie.
10.8.5 w przypadku warsztatów stacjonarnych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i inne rzeczy osobiste pozostawione przez uczestnika w sali szkoleniowej.
10.8.6. Warsztaty nie mogą być rejestrowane przez Uczestnika w formie wideo czy audio.
10.8.7. Uczestnik wydarzeń stacjonarnych wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach marketingowych/reklamowych firmy ProGrupa Sp. z o. o. oraz marek partnerskich biorących udział w danej edycji wydarzenia. 

10.9. Przebieg konsultacji

10.9.1. konsultacje przebiegają w trybie online na platformie wskazanej przez Organizatora.
10.9.2. czas trwania konsultacji zależy od wykupionej ilości godzin. Godzina konsultacji to 60 minut.
10.9.3. w przypadku problemów technicznych lub innych zdarzeń losowych Organizator może zmienić ich datę w konsultacji z Klientem/Uczestnikiem.
10.9.4. konsultacje online nie mogą być rejestrowane przez Uczestnika w formie wideo czy audio.

10.10. Dostęp do treści po szkoleniu

10.10.1. organizator nagrywa szkolenie, a uczestnik wyraża na to zgodę.
10.10.2. nagranie szkolenia jest udostępniane uczestnikom bezpłatnie na określony przez Organizatora czas.
10.10.3. uczestnik może za opłatą przedłużyć dostęp do nagrania.
10.10.4. organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak kompletnego nagrania i nie wpływa to na wysokość opłaty przedłużającej dostęp do nagrania.

10.11. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

10.11.1. organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 24 godzin przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
10.11.2. organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika.
10.11.3. w przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient/Uczestnik zostaje przeniesiony na najbliższy dostępny termin.
10.11.4. w przypadku odwołania szkolenia Organizator nie zwraca poniesionych przez Klienta/Uczestnika środków związanych z zakwaterowaniem czy dojazdem.

10.12. Rezygnacja ze szkolenia stacjonarnego.

10.12.1. rezygnacja ze szkolenia stacjonarnego jest możliwa do 14 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem i wymaga poinformowania organizatora.
10.12.2. w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym na minimum 14 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
10.12.3. w przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w szkoleniu stacjonarnym na krócej niż 14 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem, Organizator zwraca kwotę pomniejszoną o koszty związane z organizacją szkolenia.
10.12.4. przed rozpoczęciem szkolenia Klient może przekazać zakupiony udział w szkoleniu innej osobie, która tym samym staje się Uczestnikiem szkolenia. O zmianie Klient powinien poinformować Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia.

10.13. Rezygnacja ze szkolenia online.

10.13.1. rezygnacja ze szkolenia online jest możliwa w terminie 14 dni od daty zamówienia, ale nie później niż w przeddzień jego rozpoczęcia.
10.13.2. uczestnik, który nie może wziąć udziału w szkoleniu online ma dostęp do nagrania ze szkolenia na zasadach Uczestnika określonych w niniejszym regulaminie.

10.14. Rezygnacja z konsultacji online

10.14.1. rezygnacja z konsultacji online jest możliwa w terminie 14 dni od daty zamówienia, ale nie później niż w przeddzień jego rozpoczęcia.
10.14.2. zmiana terminu konsultacji online jest możliwa na minimum 24 godziny przed ich rozpoczęciem.
10.14.3. zmiana terminu w czasie do 24 godzin od daty ich rozpoczęcia nie jest możliwa. W takim przypadku Organizator po upływie ustalonego terminu uznaje je za zrealizowane.
10.14.4. jeżeli w czasie do 12 miesięcy od daty zakupy konsultacji online te nie zostały przeprowadzone uznaje się je za zrealizowane i Klientowi nie przysługuje zwrot  środków.

10.15. Reklamacje 

10.15.1. uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
10.15.2. zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska można dokonać mailowo, kontaktując się z opiekunem zamówienia.
10.15.3. reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
10.15.4. organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty otrzymania, a o ich rezultacie powiadomi Klienta/Uczestnika mailowo.

10.16. Przetwarzanie danych osobowych 

10.16.1. administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
10.16.2. uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.
10.16.3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów szkoleniowych, rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
10.16.4. w sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.17. Postanowienia końcowe

10.17.1. regulamin wchodzi w życie z dniem 5.04.2021 r.
10.17.2. w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.18. Zmiana dat oraz anulowanie wydarzeń 

10.18.1. organizator ma prawo do zmiany dat szkoleń bez konieczności podania przyczyny. Organizator zobowiązuje się do poinformowania każdego Uczestnika o zmianie daty szkolenia.  
10.18.2. organizator ma możliwość anulowania szkoleń bez konieczności podania przyczyny. Organizator zobowiązuje się do poinformowania każdego Uczestnika o anulowaniu szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

Formularz reklamacji

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy